گالری

گالری

بسم الله الرحمن الرحیم

این گالری شامل عکس های مختلفی از زندگی و خاطرات سید ولی اله میران می باشد.

۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۲۰۰۹۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۲۴۱۳

1350518673265220641135051872555990309613505205732681607771350521972613849441


۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۲۶۳۹IMG_20160507_183424 IMG_20160507_18342420160210_16451820160210_164733IMG_20160507_18342620160210_164646-120160210_164632۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۴۱۰۳۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۳۳۳۸۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۳۴۱۸۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۱۹۱۲۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۲۹۰۹۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۳۱۵۹۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۳۳۰۴۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۲۷۰۶IMG_20160119_183910۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۲۷۳۸۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۳۱۲۲۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۳۱۵۷۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۳۲۱۲۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۳۳۱۳۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۳۰۲۹۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۱۹۱۵۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۱۹۳۲

۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۲۳۲۳

۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۱۸۰۳۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۱۸۴۸۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۴۱۴۶۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۱۰۴۵۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۴۱۲۲۲۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۳۴۳۲۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۳۷۱۴۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۳۷۴۹۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۳۸۳۲۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۳۶۲۲۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۳۹۱۰۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۳۹۳۹۲۰۱۶۰۱۰۵_۱۳۴۰۳۰20160205_11421120160205_11373820160205_113855